ࡱ> M !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSRoot Entry Fd0=@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8xWordDocument6 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDOh+'0X P|~{tXTNormal1g/Tf2@6O@| ;@Sd0=Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXt| Microsoft % (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9175&666666666vvvvvvv0Table Data WpsCustomData Pb.KSKS6I44w 84n ( $ hQ : ` 2020t^Ym_lw'Yf[uz/g;mReHh N0c[`` meQ/{_=[ZQvAS]NJ\V-NhQO|^y N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc_ =[z_hN9h,gNR _lb>yO;NIN8h_NyO;NIN8h_NNRhQV,{mQJ\'Yf[uz/gU\o;mRvw 0YeSOzQ0201905S |^y ,g!kz/g;mRQ[R:Nz/gho{|0z/g\OT{|+Tf[uz/g\OTTؚ!h!hfN;uDdq_\OT 0'Yf[uz/g[]\OJW0ؚ!h9eiReOyHhOV'Y{|0TyvBlSLw0vQ-N 'Yf[uz/g[]\OJW0ؚ!h9eiReOyHhOċ SgqhQV,{mQJ\'Yf[uz/gU\o;mRvsQeHhۏL0ؚ!h!hfN;uDdq_\OT9hncYe萁BlۏL_Ɩb0 z/gho0'Yf[uz/g[]\OJWTf[uz/g\OTvSR[a:NhQe6Rnfؚ!hv(W,gyu0NyuNShQe6Rxvzu R:N2u0YN$N*N~+R 2u~:N^z/g{|NNvf[u YN~:Nz/g{|NNvf[u0z/ghoTz/g\OT^N^z/g{|NNf[u:N;N z/g[]\OJW^Nz/g{|NNf[u:N;N0 ؚ!h!hfN;uDdq_\OTvSR[a:Nؚ!h!h~ZQ?e[r^0ؚ!h9eiReOyHhOvSR[a:NhQwnfؚ!h0T~YeL?e0 gsQYexyxUSMO0 N0e[c ,gJ\z/g;mRR:N N*N6k ,{N6k2020t^5g9g Ne :NTؚ!h_U\;mR6k ͑p/fib'Yf[!hTf[uvSNbNnfSb0Tؚ!hbzz/g;mR~YO (W&{Tu`2cvMRc N 6R'Yf[uz/g;mReHh ^l[ OSR r gsQ]\O0Nb0|:NUSMO SRhQSOf[uSN _U\Q[0N[0b__Y7hvf[uz/g;mR0(Wu`g N>NR'YWZƖ'`;mR S~~~ NXPN0hVPN0H0bgRU\oT/gU\ȉ0N^I{;mR k*Nf[u g:gO\SRNyz/g;mR0Tؚ!h^(W&{Tf[!h2c]\OBlvW@x N >NRb__Y7hSvz/g Ǐ_U\ N;mR ċ Q,g!hOyvT KbSRw~;mR0 ,{N6k2020t^9g11g Ne :Nw~ċk6k w~YO~~N[[S[vۏLċ 0w~YOǏU_Pċk bv^lQ^OyvSRw~s:WU\o;mR0(W2020t^'Yf[uz/g;mRg \~TvsQ]\O [Tؚ!hz/gYebgۏL8h R:_w'Yf[uz/gV^0w~s:WU\o\Ɖu`2cBlQ[/f&T>NL wQSO[cSLw0 ,{ N6k2020t^12g2021t^4g :NSRhQVU\o6k0t bwTyvOy\OT0vTHhOI{ SR2021t^4gYe萌TV]wNl?e^qQ T>NRhQVs:WU\o0 mQ0ċ Rl ,g!k'Yf[uz/g9hnck[yvnvsQVYy TVYyGW1uw~YOlQ^v^SVYfN0 N ~~!.sVYbRz/g;mRZPQ!.svUSMOSċ0 N Oy~~VY9hncTؚ!hz/g;mRv~~`QۏLċ 0Blؚ!hSRTSNb^ c[``fnx ~~]\ONb[ v^ g;mR[eeHhT;`~I{fNbTPPgeI{0 N z/gho{|0z/g\OT{|0'Yf[uz/g[]\OJWTؚ!h9eiReOyHhOI{ Ɖ Nbvpeϑ0(ϑ0s:WU\o4ls^0ċ[aI{`Qg~Q[VYynNVYpeϑ 1uċYN[ċ TyvN0N0 NI{VY0!hVASsOLkKbR!hVASsOLkKbVYSbgsO7uLkKbVY0gsOsYLkKbVY0gsO~TVY 0OyLkKbVY0 V z/ghovTf[uz/g]\OJWNI{VYvc[Ye^!hVASsOLkKbP1 T hoNpe3NSN NvvP1 T vQNvT]\OJW NǏ3 T NSz/g\OTNI{VYvc[Ye^kN\OTP1 T Oyc[Ye^VY0 N0~~[ O ,g!kz/g(Ww~YOv[ NۏL0Tؚ!h cgqĉ[Bl ~T!hVeS^ w~~[e0SR^'Yf[uygSN R'Y[ OR^ )R(uQ~0b~05uƉSI{YyZSO :Nz/g;mReP^_U\% o}YvlV0Ǐz/gU\oI{;mR % Tw0TU0T0T Nv!hVeS W{QhQbSU\vNNeN0 2020t^Ym_lw'Yf[uz/gU\o;mR~YO TUS ;N NN)YPN0wYeSN~]ƉXT oR;NNS 0weSTe8nSoRS 0w"?eSoRS hTς~ qQRVwYoRfN NS[ޘ0Ym_l^5uƖVoR;` Y0XTNg^z0wYeSSOkSuNz/gYeYY *P ]0weSTe8nSlQqQ gRYY ^R~g w"?eSyYeYoRY s p qQRVwYf[!h \d0Ym_l'Yf[ZQYoRfN R ck0-NV/gf[bZQYoRfN O0Ym_l]N'Yf[ZQYoRfN NgOeP0Ym_l^'Yf[oR!h Q_Oe0[l'Yf[ZQYoRfN vONS0Ym_lt]'Yf[ZQYoRfN Sfޘ0mg]5uP[yb'Yf[ZQYoRfN N_V0Ym_l]FU'Yf[ZQYoRfN z R0-NVϑ'Yf[ZQYoRfN _CQ0Ym_l-N;So'Yf[ZQYoRfN "8lT0Ym_lwm m'Yf[oR!h e~ Ym_lQg'Yf[ZQYoRfN TNQ0)n];Sy'Yf[ZQYoRfN YO^h Ym_l"~'Yf[ZQYoRfN Q Q0Ym_lybf[boRb dlFQfk0Ym_l OZf[bZQYoRfN %NNC0 VtQf[bZQYoRfN uel0Ym_lYVf[bZQYoRfN sO_0Ym_lN̑f[bZQYoRfN hg x0mg]^'Yf[oR!h ^tQ_0)n]'Yf[ZQYoRfN hg ?e b]f[bZQYoRfN ݐle`N0~tQetf[bZQYoRfN No0Vn]^f[bZQYoRfN ёHQ0S]f[bZQYoRfN Vs^0=N4lf[bZQYoRfN Q pg0[l] zf[bZQYoRfN ё ڋ0Ym_lf[f[boRb 4T\ Ym_l4l)R4l5uf[bZQYoRfN _^V0Ym_lPNf[bZQYoRfN0oRb /e m0Ym_lz/gLNf[boRb s &t Ym_lёLNf[bZQYoRfN 2020t^Ym_lw-N\f[uz/g;mReHh N0c[`` meQ/{_=[ZQvAS]NJ\V-NhQO|^y N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc_ =[z_hN9h,gNR _lb>yO;NIN8h_NyO;NIN8h_NNRhQw-N\f[u/gk[0TyvwQSOBlSLw0 z/gSR[a:NhQw-N\f[!hv(WM|f[u0H{|0bgR{|yv\f[2u~0YN~ R-N2u~0YN~ ؚ-N2u~0YN~/g\OT{|yv\f[~0-Nf[~0 \f[2u~:Nnf\f[vf[u \f[YN~:NN\t^[0\?Qz/gVI{!hYYe:gg:NUSMO~vf[uR-N0ؚ-N2u~:NR0ؚ-N^z/gNN f[uR-N0ؚ-NYN~:N-NI{LNf[!hz/gNNvf[u0z/gNNf[!hvf[uTN!hYYe:gg:NUSMO~vR0ؚ-Nf[u0 N0e[c z/g;mRR:N N*N6k ,{N6k2020t^5g6g :NWB\_U\;mR6k0T0WNf[!h:NUSMO ~~_U\Q[0N[0b__Y7hvz/g;mR k*Nf[uY9hncꁫtQ1r}Y?a bSRz/g[ YSR\Nyz/g;mR W{QN$Nyz/g1r}Y b_bss gLkPN X !h!h g;mRv@\b0 ,{N6k2020t^7g9g :NT^z/g;mR6k0TS^0:S 9hnc2c[E yg~~-N\f[uz/g;mR0(Wu`2cg T:S^S_U\~ NU\o0e‰O_s:WU\oTċ ;mR \ċ QvOyz/gvT\OTbw-N\f[uz/g~YO0 ,{ N6k2020t^10g12g :NhQwċ Ts:WƖ-NU\o6k0w-N\f[uz/g~YO\N2020t^10g Ne~~vS\OTċ lQ^SRhQws:WƖ-NU\oveQVv s:WU\o\Ɖu`2cBlQ[/f&T>NL vsQN[SLw0z/gg؏\~TvsQ]\O [-N\f[!hz/gYebgۏLU\:y0 mQ0VYRRl ,g!k-N\f[z/g9hnck[yvnvsQVYy 1uw-N\f[uz/g~YOlQ^v^SVYfN0 N ~~!.sVYbRz/g;mRZPQ!.svUSMOSċ0 N Oy~~VYVYR~~]\ONb[0;mRbHezQvUSMO0Bl[͑Ɖ g;mR[eeHh0[ OeHhT[hQ]\OeHh g;mR~9O g;mR;`~I{fNbP Pge b~zQ0 N H{|0bgR{|S/g\OTTyv c~+RRN0N0 NI{VY0 V Oyc[Ye^VYVYRTyvNI{VYvv0\OTc[Ye^0hoNpe3NSN NvvP1 T vQNvP3 T T/g\OTNI{VYvc[Ye^kN\OTP1 T 0 N0~~{t bz2020t^Ym_lw-N\f[uz/g~YO~YObXT TUSDT ~YORlQ[(WwYeSSOkSzY0T~YeL?e蕁R:_[ 6R;mReHhTfNbv[hQHh w~~[e nxOf[u[hQ0 2020t^Ym_lw-N\f[uz/g~YO TUS ;N0NN)YPN0wYeSN~]ƉXT oR;NNS 0weSTe8nSoRS ёga0w"?eSoRS hTς~ qQRVwYoRfN NS[ޘ0w^d5uƉƖVoR;` so%f b]^Nl?e^oR^ Y0XTNg^z0wYeSSOkSuNz/gYeYY *P ]0weSSlQqQ gRYY z v0w"?eSYeyeYoRY U8lS qQRVwYf[!h mg]^Ye@\ZQYYXT0oR@\ jl~l [l^Ye@\ZQYYXT0oR@\ _~Q )n]^Ye@\ZQYYXT0oR@\ [R Vn]^Ye@\ZQYYXT0oR;`cwf[ ёQR VtQ^Ye@\ZQYYXT0oR@\ NRHe ~tQ^Ye@\ZQYYXT0oR@\ [Mbf ёNS^Ye@\ZQYYXT0oR@\ Yegn b]^Ye@\ZQYYXT0oR@\ dl[y q\^Ye@\oR@\ Wt? S]^Ye@\ZQYYXT0oR@\ SO f =N4l^Ye@\ZQYYXT0oR@\ |i*m f INLN^Ye@\ZQYYXT0oR@\ hTsZ b]^eS^5ue8n@\oR@\ lOl b]^"?e@\oR@\ Ng qQRVb]^YoRfN s%fO b]^5uƖVoR;` YOu0b]-NI{NNf[!h!h Yc9h0b]^[YeƖV;`!h!h ݄ \ b]^R\t^[;NN PAGE \* MERGEFORMAT- 2 - PAGE \* MERGEFORMAT- 3 - $&(46 , . N P X F H ôxgXG8)B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ,OJPJQJaJ,B*phCJ,OJPJQJaJ,H T V < > BDôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ D.248ôxgXG8' B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ NPTV&(DFôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ F <>@lnpzôxiZK:+B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ,OJPJQJaJ,B*phCJ,OJPJQJaJ,B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ &(0XZôvgXI:+B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ Zv|teVG8)B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ :<VXrtôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ 68Z\z|ôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ :<XZtvôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ .0LNrtôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ \ôxiZK<-B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ,OJPJQJaJ,B*phCJ,OJPJQJaJ,B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ \^b d p r :! DgA&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9PVgA&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9V(F gA&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9 >np_> dG$ 2( Px 4 #\'*.25@9$dG$` 2( Px 4 #\'*.25@9$dG$` 2( Px 4 #\'*.25@9$dG$` 2( Px 4 #\'*.25@9 da$$G$1$&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9 (ZeD dG$ 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9$dG$` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9<Xc<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9Xtc<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@98\|c<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9<c<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9<Zvc<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@90Ntc<&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9t\6&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9$d` 5h( Px 4 #\'*.25@9 da$$1$&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9&dG$WDX` 2( Px 4 #\'*.25@9^d r wQ&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9dG$1$-DM `dG$1$-DM `dG$1$-DM `&dG$` 5h( Px 4 #\'*.25@9 6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666664666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh?@ABCDE1Gz Times New Roman-([SO7$@ Calibri;Wingdings7D eck\h[{SO-|8ўSO;4 N[_GB2312|~{tXT1g/Tf!QhN,AB' %!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[iP)?L42]^Q<=_L4<`5dFAC H%&`9K0LPQcco1$DFHK z0( * 3 ? $:@1!!@