ࡱ> ' !"#$%&()*+,-Root Entry F[*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocument.@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABOh+'0  ( 4@HPX|~{tXTNormal1g/Tf2@@S/6O@@3* Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXdlt |Y (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9175&0Table Data WpsCustomData PKSKS.@k bb b| $C h :' D DN Ym_lwWGOO[\:SMWY|^?QV ^{tRlO _Bla?z ,{Nag :N^zePhQf[MRYelQqQ gRSO| 9hnc 0-NqQ-N.Y VRbsQNf[MRYemS9eiĉSU\vr^a 0 0-NqQYm_lwY Ym_lwNl?e^sQNf[MRYemS9eiĉSU\v[ea 0 0Ym_lwf[MRYeagO 0I{lĉ0hQTvsQ?eV{ ~Tbw[E 6R[,gRl0 ,{Nag WGOO[\:SMWY|^?QV/fcT0WۏLeW9e 0e:S^TdQg^E\I{^vOO[\:S@bMWY^v|^?QV SbFUTOO[\:S_ST?e^bD^O'`OO?b+T[n?b ^-N cĉRBlMWY^v|^?QVN N{yMWY|^?QV 0 ,{ Nag T0WSU\9ei06qDn0^0YeI{L?e cgqL#R] ZP}YMWY|^?QV^{tvsQ]\O OMWY|^?QVNe^OO[\:S TekĉR0 Tek0 Tek^0 Tek6eT TekNNO(u0[X[(WMWY|^?QV^0)^0\P^0 N^T^ NNI{v (Wte9e0RMOKNMR OO[\:S N_Rtz]6eYHhKb~0 ,{Vag T^0S^ 6qDnTYe0SU\9ei0^I{L?e 9hncS_0WVWzz;`SOĉR0WGSU\0NSX0AmRNSP[sYeQVThQbNi[?eV{[eI{[E 6RS_0Wf[MRYee^pNyĉR _NS~TYee^pNyĉRNv^6R0T0W^S_\YeL?e蕳~eQS_0WVWzzĉRYXTO06qDn蕔^S_(W~~6RbO9ec6R'`~ĉRe =[f[MRYee^pNyĉRvvsQQ[0 ,{Nag f[MRYee^pNyĉR-NMWY|^?QVvĉ!j SR N cWGOO[\:SĉRE\OONSpeϑb^Q{byۏLKm{ wQSOS~TS_0W[Exvznx[0 Te|Q~tZ|^?QvXbsBl (WS gW@x NS_ib'YMWY|^?QV^ĉ!j0 [^bGr_S(u0WvfOO[^b~V_S:SW ĉRE\OO(u0WOO[^Q{by N0RM^hQBlv\ĉ!j\:S 9hnc \\:S'YMWY SR SNY*N\:SĉRqQ^N*NMWY|^?QV O^@\(WvQ-N'Y:SWWQ0NSƖZv0W:SS~T[ES_cؚhQ0 ,{mQag MWY|^?QV^yv_{%Nevzz nxO|^?QTYeL][hQ0 ,{]Nag ^L?e蕀YeL?eSN|^?QVV ^TňOe]svvcw]\O0SU\9eibyv^USMOYeL?eSN|^?QVV v6e]\O0 ,{ASag ^USMORg^ gMWY|^?QVyvvOO[\:Se MWYv|^?QV^S_NOO[\:S,{Ng TekĉR00zy0^Tz]yN0Q*g cgq^] zĉRSM^|^?QVeb*g@b(WE\OO:SS_gOO[yv Tek^bv 6qDn NNz]ĉR8h[ v^Ol#Ne^v^NNL?eYZ0 ,{ASNag MWY|^?QV^bňOT ^USMO{Se\|^?QVNN~:SYeL?e蕡{tTO(u 1u:SYeL?e>NRblQR|^?QVbYXbRbnf`'`lR|^?QV N_Rb%)R'`|^?QV0RblQR|^?QVv S_0WNl?e^S gsQ蕁ZP}Y:gg6R0Ye^MYI{]\OYXbRbnf`'`lR|^?QVv ZP}YvsQ:ggD(0{tR0kSu[hQSOYe(ϑI{ebv[8h fnxeRhQ R:_[nf`[HeS(ϑebvR`v{0 ^USMON:SYeL?e蕞RtyNKb~T :SYeL?e蕔^S_SeT NRN{v:gg3u{v NRN{v:gg^S_SeRt0 ,{ASNag MWY|^?QV^\NlQqQYeDn NUOUSMOT*NN N_db9ebn N_Qy0Q.U0l0bbb9eS(u0[VW^^9e nx_6eb`S(u|^?QVv ^S_ cgqHQ^TbvSR Oncf[MRYee^pNyĉR1\яbf0W͑^ N_q_Tb-Neck8^OYe]\O0 ĉRMWY|^?QV(u0WN~nx[ NUOUSMOT*NN N_O`SbdSf0nxtev ^S_ cl[ z^tevsQĉR teTvĉR(u0Wby N_\NS gby v^~Ye06qDnI{L?e蕡[g TaTbS_0WNl?e^ybQ0 ,{AS Nag T^0S^0:S YeL?e蕁O T^06qDn0SU\9ei0"?e0^:Wv{I{L?e[MWY|^?QV^TO(u`QۏLTThg SsMWY|^?QVX[(WĉR N0RMO0^^*g^0^ *gN0*gRbnf`'`|^?QV0nb9e\O[(uv OlOĉ#Nte9ev^vz#N0 ,{ASVag MWY|^?QVbu^S_OHQn,gOO[\:SQ|^?QeQVBl0MWY|^?QV6e9hQ1uT0WirN cgqV[Tw gsQĉ[O TS_0WvsQ6R[0 ,{ASNag T0W9hnc,gRl ~T[EteePhQS_0WWGOO[\:SMWY|^?QV^{tv[eRl [ĉR00^0yN0>NRNSV6e0e^I{\OQwQSOĉ[0 ,{ASmQag ,gRl2020t^ g eweL02016t^pSSv 0Ym_lwOO[\:SMWY|^?QV^{tRl 0 Te^bk0 $&2:<JLNTVʼyiYL?2CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJo(aJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJo(aJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJo(aJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ,OJPJQJaJ,KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHVz| B D J ɼxk]PC6CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHJ L T " ( . 6 8 @ ( B ɼyk^PC5CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHB D J L Z d l n p r ˽zl_QD6CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KH $ ^ d f ɼzm_RD7CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH  < fhnɻvk`UH;.CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH 24bj ʽyl^QD7*CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KH LNɻxk^PC6CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHN$,hjp6ʽzm`RE7*CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KH6>rt| ʽyl^QC6CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH 24bdnpxbjprɼzl_RE7*CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH*.8:Bn ɼyl^QC6CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH $(68:BDTVɼyl_QD7CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH*0^`dfhvz|ɼyl^QC6*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH OJQJaJCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ &<LND " D hz d8$WD` dWD` dWD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` da$$8$ da$$8$ da$$8$ da$$8$ da$$8$d8$ Njtpr::{o d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` d8$WD` ` d8$WD` d8$WD`,. A!#"$%S2P18666666666vvvvvvvvv666446>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[P)$PL42 T?`9B=_. mxoL4ee.dk @( z0( * 3 ?@